zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Sobota, 16 Stycznia 2021, Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: SUZUKI GRAND VITARA Xenon-Skóra-Szyberdach cena: 19 900,00 PLN, miejscowość: Jelenia Góra, data: 2021-01-16, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Marian Kubala


Czy mogę zawrzeć ubezpieczenie w imieniu innej osoby? Tak. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek. Ubezpieczony może nawet nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Przy zawieraniu ubezpieczenia agent wypisał polisę i kazał podpisać, udzielając krótkiej informacji o zakresie ubezpieczenia i sposobie ewentualnej likwidacji powstałej szkody. Czy mogę w podobnych przypadkach żądać szczegółów ubezpieczenia?

Tak. Ubezpieczony może żądać, by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego. W zasadzie przy każdym ubezpieczeniu klient otrzymuje na piśmie (broszurka) szczegółowe warunków danego ubezpieczenia.U ubezpieczyciela złożyłem określona ofertę ubezpieczenia, ale w przedstawionym później dokumencie ubezpieczenia niektóre z postanowień odbiegają od wcześniej ustalonych. Czy w takim przypadku ubezpieczyciel obowiązany był mi dokładnie wskazać występujące różnice?

Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. Natomiast w przypadku braku sprzeciwu ze strony ubezpieczającego umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.Czy po ubezpieczeniu i odstąpieniu od umowy jestem zobowiązany do uiszczenia składki za dni ochrony ubezpieczeniowej?

Tak. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.Czy w przypadku niezapłacenia kolejnej raty składki umowa ubezpieczenia zostaje przerwana?

W podobnych przypadkach należałoby przejść do konkretów - konkretnego ubezpieczenia. Ogólnie można powiedzieć, że w razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 23 300,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 46 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 14 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 40 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 36 500,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 26 500,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 10 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 47 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 44 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 4 000,00 PLN

data: 2021-01-16


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA